Home » Nevada » Dayton

List of schools in Dayton, Nevada

Dayton Elem [Grades: PK-5]
Dayton Elem is located at Po Box 119, Dayton, NV 89403.
www.k12education.com/nv/dayton/87816/dayton-elem.html
Dayton High School [Grades: 9-12]
Dayton High School is located at Po Box 729, Dayton, NV 89403.
www.k12education.com/nv/dayton/87824/dayton-high-school.html
Dayton Intermediate [Grades: 6-8]
Dayton Intermediate is located at 315 Dayton Valley Road, Dayton, NV 89403.
www.k12education.com/nv/dayton/87827/dayton-intermediate.html
Sutro Elem [Grades: KG-5]
Sutro Elem is located at 190 Dayton Village Park Way, Dayton, NV 89403.
www.k12education.com/nv/dayton/87830/sutro-elem.html
1
K12 Education.com